Buurtmaaltijden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van BuurtMaatlijden, gevestigd op Kruisvoorde 7, 7339 KR Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73737844. Bekend bij de belastingdienst onder btw-nummer NL002317265B76.


 1. Dienstverlening
  1.1 BuurtMaaltijden heeft als doelstelling om gezonde maaltijden te bereiden en bezorgen.
  1.2 De maaltijden kunnen via de website worden besteld.
  1.3 Een bestelling is definitief als BuurtMaaltijden bevestigd dat de bestelling in goede orde is ontvangen.

 1. Account
  2.1 Als je een bestelling plaatst, dien je je te registreren met de volgende gegevens: je naam, adres, (een eventueel alternatief bezorgadres), e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Je geeft daarmee toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je account en in het kader van de bezorging en afrekening van je bestellingen.
  2.2 Je staat er jegens BuurtMaaltijden voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de gegevens dien je tijdig aan BuurtMaaltijden door te geven, omdat anders je bestelling of de afrekening niet goed kan gaan.
  2.3. Het staat BuurtMaaltijden te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt schriftelijk medegedeeld door middel van het opgegeven e-mail adres.
  2.4. Bij het aanmaken van een account krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord die je kunt gebruiken voor het opgeven van je bestelling en het inzien van je eigen bestelpagina.

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij BuurtMaaltijden en/of onze licentiegevers.
  3.2 Het gebruik dat je mag maken van de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.
  3.3 BuurtMaaltijden heeft het recht om je ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan BuurtMaaltijden over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er jegens BuurtMaaltijden voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.
  3.4 BuurtMaaltijden heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam.

 1. Aansprakelijkheid
  4.1 Aan de dienstverlening van BuurtMaaltijden wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.
  4.2 BuurtMaaltijden garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. BuurtMaaltijden geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.
  4.3 BuurtMaaltijden behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren maaltijd. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen bezorgdatum op de hoogte worden gesteld waarna je vanzelfsprekend de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren.
  4.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten. Dit kan via info@buurtmaaltijden.nl
  4.5 BuurtMaaltijden is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van BuurtMaaltijden en/of onze bestuurders.
  4.6 BuurtMaaltijden is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.
  4.7 BuurtMaaltijden heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden.
  4.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening. (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij BuurtMaaltijden daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, en BuurtMaaltijden kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.
  4.9 Je vrijwaart BuurtMaaltijden voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

 1. Prijs en betaling
  5.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van de website.
  5.2 De verschuldigde betalingen voor je bestellingen worden eens per week, vooraf op basis van een niet-storneerbare incasso op het door jou opgegeven bankrekeningnummer geïncasseerd.
  5.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.’

 1. Privacy
  6.1 BuurtMaaltijden verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.
  6.2 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. Wij maken gebruik van cookies, die ons in staat stellen jouw computer te herkennen. Op die manier wordt het gebruikersgemak verhoogd omdat je niet telkens opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.
  6.3 We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.
  6.4 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via ino@BuurtMaaltijden.nl.

 1. Algemeen
  7.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.
  7.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.
  7.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.
  7.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van BuurtMaaltijden worden overgedragen, heeft BuurtMaaltijden het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.

Utrecht, 10 januari 2022